Фейлетон та інтерв’ю на сторінках лодзинського ілюстрованого часопису «Театр ляльок»

Автор(и)

  • Дж. Мікош кафедра журналістики та соціальних комунікацій Лодзинського університету, Польща, Poland https://orcid.org/0000-0001-8864-617X

DOI:

https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261735

Ключові слова:

журналістські жанри, що формують громадську думку, лод­зин­ська преса, спеціалізована преса, театр, театральна лялька, часопис

Анотація

Метою статті є обговорення вибраних публіцистичних жанрів, що формують громадську думку, які з’являлися на сторінках часопису  «Театр ляльок» у Лодзі у 1982–2002 роках. Видання складається з двох частин. У першому йшлося про історію журналу та його зміст, у другому аналізували колонку та інтерв’ю. Метою статті також є визначення функцій окремих журналістських жанрів у журналі.

Посилання

Bauer Z., Wywiad prasowy. Gatunek i metoda, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.

Bogołębska B., Między literaturą a publicystyką, Łódź 2006.

Bogołębska B., Retoryka, genologia i stylistyka, Łódź 2015.

Fełanczak W., Wschody i zachody słońca, „Teatr Lalek”, 1992, nr 37–38, s. 5–6.

Frankowska B., Serce i troska przecie obojętności, „Teatr Lalek”, 1983, nr 2, s. 11–12.

Galewicz J., 40-lecie pracy artystycznej Henryka Ryla, „Teatr Lalek”, 1982, nr 1, s. 3–5.

Galewicz J., Ważne są moje własne samotne przekonania, „Teatr Lalek”, 1984, nr 6, s. 17–18.

„Teatr Lalek”, 1982, nr 1.

Iwanowicz M., Z „felietonowego podwórka”- o gatunku z pogranicza literatury i dziennikarstwa, [w:] Wypowiedź dziennikarska. Teoria i praktyka, pod red. B. Bogołębskiej, A. Kudry, Łódź 2008.

Worach J., Odmiany wywiadu-rzeki (na wybranych przykładach), „Folia Litteraria Polonica”, 2011, nr 14.

Jurkowski H., Język współczesnego teatru lalek, „Teksty: teoria li­te­ratury, krytyka, interpretacja”, 1978, nr 6 (42), 64.

Jurkowski J., Kilka refleksji o polskim teatrze lalek z okazji jego czterdziestolecia, „Teatr Lalek”, 1982, nr 7–8, s. 1–7.

Kita M., Wywiad prasowy, Katowice 1998.

Komorowski J., W lalkarskim getcie, „Teatr Lalek”, 1993, nr 42, s. 22–23.

Komorowski J., Największy teatr świata, „Teatr Lalek”, 1993, nr 44, s. 23–24.

Korektor, Anioł i lalka, „Teatr Lalek”, 1987, nr 17–18, s. 47.

Korektor, Bezczelny techniczny, „Teatr Lalek”, 1989, nr 25, s. 22.

Korektor, Scenariusze i świadectwa, „Teatr Lalek”, 1989, nr 27, s. 22.

Korektor, Flirtujące lalki, „Teatr Lalek”, 1990, nr 29, s. 23.

Korektor, Z kremiskiem, „Teatr Lalek”, 1991, nr 33–34, s. 47.

Kowalczyk M., Zagadnienie tożsamości wydziałów lalkarskich w Polsce jako istotny aspekt kształcenia aktorów i reżyserów teatru lalek, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2016.

Kwieciński G., Z notatnika młodego festiwalowicza, „Teatr Lalek”, 1985, nr 12, s. 16–17.

Kwieciński G., Pamiętnik Globtrotera, „Teatr Lalek”, 1985, nr 13, s. 22–23.

Mlekodaj A., Felieton w ujęciu tradycyjnym oraz w e-modyfikacjach, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010.

Nauka B., O szkole uwag kilka, „Teatr Lalek”, 1983, nr 3, s. 10–12.

Niczyperowicz A., Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001.

Ogrodzińska T., Zrywam pieczęć Omerty, „Teatr Lalek”, 1986, nr 14, s. 2–4.

Ogrodzińska T., Zrywam pieczęć Omerty II, „Teatr Lalek”, 1986, nr 15, s. 9–11.

Ogrodzińska T., Brama do teatru, „Teatr Lalek”, 1989, nr 28, s. 4–5.

Ogrodzieńska T., Nie jestem zadowolony, „Teatr Lalek”, 1990, nr 30, s. 4–5.

Pinińska M., Lalki teatralne nareszcie w muzeum, „Teatr Lalek”, 1982, nr 1, s. 5–9.

Redakcja, Lalkarstwa można się nauczyć, „Teatr Lalek”, 1986, nr 15, s. 2–8.

Rogacka J. Lata chude czy tłuste?, „Teatr Lalek”, 1990, nr 29, s. 20–22.

Rogacka J., Twórczość i komercja, „Teatr Lalek”, 1991, nr 33–34, s. 19–20.

Rokuszewska-Pawełek A., Wywiad narracyjny jako źródło informacji, „Media-Kultura-Społeczeństwo”, Łódź 2006.

Ryl H., Notatka z Tallina, „Teatr Lalek”, 1983, nr 2, s. 17–18.

Schuster M., Pod prysznicem. Z Romanem Pasko rozmawia Massiomo Schuster, „Teatr Lalek”, 1985, nr 9–10, s. 17–18.

Sikorska M., Może nie jest tak źle, „Teatr Lalek”, 1983, nr 2, s. 22–23.

Szaraniec A., Van Den Berg i lalki, „Teatr Lalek”, 1985, nr 12, s. 19–20.

Szymanek K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2004.

„Teatr Lalek” 1983, nr 4.

Słownik terminów medialnych, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006.

Waszkiel M., Wolę podawać rekwizyty... Rozmowa z Janem Plewką, rozmawia Marek Waszkiel, „Teatr Lalek”, 1983, nr 3, s. 4–7.

Waszkiel M., Mniej czuje się wojownikiem, „Teatr Lalek”, 1989, nr 25, s. 2–8.

Waszkiel M., Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000, Warszawa 2013.

Wiśniewska E., Być lalkarzem, „Teatr Lalek”, 1989, nr 27, s. 8–9.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Zręby teorii i elementy dydaktyki, „Media-Kultura-Społeczeństwo”, nr 1, 2006.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dzien­ni­karskie, Warszawa 2006.

Worsowicz M., Publicystyka prasowa Andrzeja Szczypiorskiego, Łódź 2006.

Worsowicz M., Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko.., Łódź 2006

REFERENCES

Bauer, Z. (2000). Press interview. Genre and method. Journalism and the world of media, Kraków.

Bogołębska, B. (2006). Between literature and journalism. Łódź.

Bogołębska, B. (2015). Retoryka, genology and stylistics. Łódź.

Corrector (1989). Scenarios and Testimonies. Puppet Theater, № 27. P. 22.

Dictionary of media terms (2006). Ed. by W. Pisarek, Kraków.

Fełanczak, W. (1992). Sunrises and sunsets. Puppet Theater, № 37–38. Pp. 5–6.

Frankowska, B. (1983). The heart and the care of indifference. Puppet Theater, № 2. Pp. 11–12.

Galewicz, J. (1982). 40th anniversary of Henryk Riel’s artistic work. Puppet Theater, № 1. Pp. 3–5.

Galewicz, J. (1984). My own lonely beliefs are important. Puppet Theater, № 6. Pp. 17–18.

Iwanowicz, M. (2008). From “columnist yard” — about a genre bordering on literature and journalism. A journalistic statement. Theory and Practice. Ed. by B. Bogołębska, A. Kudry. Łódź.

Jurkowski, H. (1978). The language of contemporary puppet theater. Texts: literary theory, criticism, interpretation, № 6 (42). P. 64.

Jurkowski, J. (1982). A few reflections on Polish puppet theater on the occasion of its fortieth anniversary. Puppet Theater, № 7–8. Pp. 1–7.

Kita, M. (1998). Press interview. Katowice.

Komorowski, J. (1993). In the puppet’s ghetto. Puppet Theater, № 42. Pp. 22–23.

Komorowski, J. (1993). The greatest theater in the world. Puppet Theater, № 44. Pp. 23–24.

Korektor (1987). Angel and Puppet. Puppet Theater, № 17–18. P. 47.

Korektor (1989). Cheeky technical. Puppet Theater, № 25. P. 22.

Korektor (1990). Flirting Dolls. Puppet Theater, № 29. P. 23.

Korektor (1991). Z kremisku. Puppet Theater, № 33–34. P. 47.

Kowalczyk, M. (2016). The problem of the identity of puppetry departments in Poland as an important aspect educating actors and directors of puppet theater. Scientific Papers of the State Higher School Teatralna im. Ludwik Solski. Krakow.

Kwieciński, G. (1985). From a notebook of a young festival-goer. Puppet Theater, № 12. Pp. 16–17.

Kwieciński, G. (1985). Pamiętnik Globtroter. Puppet Theater, № 13. Pp. 22–23.

Mlekodaj, A. (2010). Traditional and e-modification columns, Internet journalistic genres. Warsaw.

Nauka, B. (1983). A few remarks on school. Puppet Theater, № 3. Pp. 10–12.

Niczyperowicz, A. (2001). Journalism from the kitchen. Poznań.

Ogrodzińska, T. (1986). I break the seal of Omerta. Puppet Theater, № 14. Pp. 2–4.

Ogrodzińska, T. (1986). I break the seal of Omerta II. Puppet Theater, № 15. Pp. 9–11.

Ogrodzińska, T. (1989). Gate to the theater. Puppet Theater, № 28. Pp. 4–5.

Ogrodzieńska, T. (1990). I am not satisfied. Puppet Theater, № 30. Pp. 4–5.

Pinińska, M. (1982). Theater puppets at last in the museum. Puppet Theater, № 1. Pp. 5–9.

Puppet Theater. (1982). № 1.

Puppet Theater. (1983). № 4.

Redakcja (1986). Puppetry can be learned. Puppet Theater, № 15. Pp. 2–8.

Rogacka, J. (1990). Lata lean or fat? Teatr Lalek, № 29. Pp. 20–22.

Rogacka, J. (1991). Creativity and Commerce. Puppet Theater, № 33–34. Pp. 19–20.

Rokuszewska-Pawełek, A. (2006). Narrative interview as a source of information. Media-Kultura-Society. Łódź.

Ryl, H. (1983). Note from Tallinn. Puppet Theater, № 2. Pp. 17–18.

Schuster, M. (1985). In the shower. Massiomo Schuster in conversation with Roman Pasko. Puppet Theater, № 9–10. Pp. 17–18.

Sikorska, M. (1983). Maybe it’s not that bad. Puppet Theater, № 2. Pp. 22–23.

Szaraniec, A. (1985). Van Den Berg and puppets. Puppet Theater, № 12. Pp. 19–20.

Szymanek, K. (2004). The Art of Argumentation. Warsaw.

Waszkiel, M. (1983). I prefer to give props... An interview with Jan Plewka, interview by Marek Waszkiel. Puppet Theater, № 3. Pp. 4–7.

Waszkiel, M. (1989). Less I Feel a Warrior. Puppet Theater, № 25. Pp. 2–8.

Waszkiel, M. (2013). The history of puppet theater in Poland 1944–2000. Warsaw.

Wiśniewska, E. (1989). To be a puppeteer. Puppet Theater, № 27. Pp. 8–9.

Wojtak, M. (2004). Press genres. Lublin.

Wojtak, M. (2006). Analysis of press genres. The Framework of Theory and Elements of Didactics. Media-Kultura-Society, № 1.

Wolny-Zmorzyński, K., Kaliszewski, A., Furman, W. (2006). Journa­listic genres. Warsaw.

Worach, J. (2011). Varieties of interview-rivers (on selected examples). Folia Litteraria Polonica, № 14.

Worsowicz, M. (2006). Andrzej Szczypiorski’s press journalism. Łódź.

Worsowicz, M. (2006). Press genres. A guidebook for students and more.., Łódź.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-10

Як цитувати

Мікош, Д. (2022). Фейлетон та інтерв’ю на сторінках лодзинського ілюстрованого часопису «Театр ляльок». Обрії друкарства, (1(11), 197–220. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2022.1(11).261735

Номер

Розділ

Статті